LOV FOR BJERKE IL SKI

 

Stiftet 1.1.2006, vedtatt av årsmøtet 28.2.2006, med senere endringer av 3.5.2016, godkjent av Akershus Idrettskrets [dato].

 

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

 

§ 1       Formål

 

(1)       Bjerke IL Skis formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

 

(2)       Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

 

§ 2       Organisasjon

 

(1)       Bjerke IL Ski er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

 

(2)       Bjerke IL Ski er medlem av Norges Skiforbund og Norges skiskytterforbund og de særforbund som lagets årsmøte bestemmer.

 

(3)       Bjerke IL Ski er medlem av NIF gjennom Akershus idrettskrets, hører hjemme i Nannestad kommune, og er medlem av Nannestad idrettsråd.

 

(4)       Bjerke IL Ski skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder for Bjerke IL Ski uavhengig av hva som måtte stå i Bjerke IL Skis egen lov.

 

§ 3       Medlemmer

 

(1)       For at en person skal opptas i Bjerke IL Ski må vedkommende: 

a)         akseptere å overholde Bjerke IL Ski og overordnede organisasjonsledds

            regelverk og vedtak.    

b)         ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til Bjerke IL Ski og andre organisasjonsledd i NIF.

 

(2)       Styret i Bjerke IL Ski kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt.  Klagen skal sendes til Bjerke IL Ski styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.

 

(3)       Medlemskap i Bjerke IL Ski er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.

 

(4)       Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og Bjerke IL Ski regelverk og vedtak.

 

(5)       Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

 

(6)       Bjerke IL Ski kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt medlemskap i Bjerke IL Ski og skal strykes fra lagets medlemsliste.

 

(7)       Styret i Bjerke IL Ski kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang.

 

(8)       Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen én måned.

 

(9)       Ved fratakelse av medlemskap kan Bjerke IL Ski vedtak påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til Bjerke IL Ski styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.  Bjerke IL Ski vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.

 

(10)     Bjerke IL Ski skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.

 

§ 4       Medlemskontingent og avgifter

 

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i Bjerke IL Ski aktivitetstilbud.

 

 

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE

 

§ 5       Kjønnsfordeling

 

(1)       Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

(2)       Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.

           

(3)       Idrettskretsen kan pålegge Bjerke IL Ski å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning.

 

(4)       Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om dispensasjon må være sendt til idrettskretsen innen 14 dager etter årsmøtet. Dispensasjon kan kun gis for én valgperiode/oppnevning av gangen.

 

§ 6       Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

 

(1)       For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av Bjerke IL Ski i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. § 16.

 

(2)       Et medlem som er arbeidstaker i eller har oppdragsavtale med Bjerke IL Ski, jf. § 7 (3), har ikke stemmerett på Bjerke IL Ski årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.

 

(3)       Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i Bjerke IL Ski: medlem av styret, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.

  

(4)       Et medlem kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse. 

 

(5)       Forslagsrett:

a)         Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i Bjerke IL Ski.

b)        Styret i Bjerke IL Ski har forslagsrett til og på årsmøtet i Bjerke IL Ski

c)         Et idrettslag har forslagsrett til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, og dets representant(er) har forslagsrett på dette årsmøtet/tinget.

d)         Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.

e)         Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet.

 

(6)       Talerett:

Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet i        Bjerke IL Ski.

 

§ 7       Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker

 

(1)       En arbeidstaker i Bjerke IL Ski er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i Bjerke IL Ski eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.

(2)       En arbeidstaker i Bjerke IL Ski kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer. 

 

(3)       Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på et medlem som har oppdragsavtale som kan sammenlignes med et ansettelsesforhold.

 

(4)       Bestemmelsen gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i Bjerke IL Ski, og er ikke til hinder for at Bjerke IL Ski gir de ansatte rett til å utpeke ansattrepresentant(er) til Bjerke IL Ski styre.

 

(5)       En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller oppnevnt.

 

(6)       Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.

 

 

§ 8       Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til Bjerke IL Ski

 

(1)       Et medlem som har en avtale med Bjerke IL Ski som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av Bjerke IL Ski, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. innen Bjerke IL Ski eller overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt, eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som har slik avtale som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av Bjerke IL Ski. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.

 

(2)       Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.

 (3)      En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt.

       

(4)       Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant.  Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.

 

§ 9       Inhabilitet

 

(1)       En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i Bjerke IL Ski er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

a)         når vedkommende selv er part i saken,

b)         når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,

c)         når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part,

d)         når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.

 

(2)       Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.   

 

(3)       Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i Bjerke IL Ski.

 

(4)       Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.

      

(5)       Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

 

(6)       I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

 

(7)       I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse.

 

(8)       Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i Bjerke IL Ski.

 

§ 10     Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

 

(1)       Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i Bjerke IL Ski vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

 

(2)       Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling eller ved fjernmøte. Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre.

            

(3)       Det skal føres protokoll fra styremøter.

 

§ 11     Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse

 

(1)       Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.

 

(2)       Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.

(3)       Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.

 

 

 

III. ØKONOMI

 

§ 12     Regnskap, revisjon, budsjett mv.

 

(1)       Bjerke IL Ski er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.[1]

 

(2)       Dersom Bjerke IL Ski har en årlig omsetning på mindre enn kr 5 millioner, skal laget følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser, men kan, etter beslutning av styret, velge å følge regnskapsloven. Dersom Bjerke IL Ski har en årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer, skal laget følge regnskapsloven og revisorloven, og skal alltid engasjere statsautorisert/registrert revisor uavhengig av hva som følger av disse lovene.  Alle organisasjonsledd som har engasjert revisor skal velge en kontrollkomité med minst to medlemmer. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12.

 

(3)       Bankkonti skal være knyttet til Bjerke IL Ski og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.

 

(4)       På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper/avdelinger, skal også omfatte regnskapene og budsjettene for gruppene/avdelingene. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.

 

(5)       Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer. Dersom Bjerke IL Ski har daglig leder skal også vedkommende signere.

 

(6)       Bjerke IL Ski kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.

 

(7)       Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til Bjerke IL Ski størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet.

 

 

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.

 

§ 13     Årsmøtet

 

(1)       Årsmøtet er Bjerke IL Skis høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

 

(2)       Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på Bjerke IL Ski internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på Bjerke IL Ski internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

 

(3)       Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

 

(4)       Alle Bjerke IL Ski medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

 

(5)       Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet medlemmer i styret iht. Bjerke IL Ski lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

 

(6)       På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på den sakslisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete vedtar det ved godkjenning av saklisten.

 

§ 14     Ledelse av årsmøtet

 

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller valgt referent behøver å være medlem. Det kan velges flere dirigenter og referenter.

 

§ 15     Årsmøtets oppgaver

 

Årsmøtet skal:

 

1. Godkjenne de stemmeberettigete.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle Bjerke IL Skis årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle Bjerke IL Skis regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.                                                                  

7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppenes aktiviteter.

8. Vedta Bjerke IL Skis budsjett.

9. Behandle Bjerke IL Skis organisasjonsplan.

10. Foreta følgende valg:

a)     Leder og nestleder

b)     7 styremedlemmer

c)     Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.

d)     To revisorer.

e)     Gi styret fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Bjerke IL Ski har representasjonsrett.

f)      Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

 

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

 

§ 16     Stemmegivning på årsmøtet

 

(1)       Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

 

(2)       Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

 

(3)       Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

(4)       Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

§ 17     Ekstraordinært årsmøte

 

(1)       Ekstraordinært årsmøte i Bjerke IL Ski innkalles av Bjerke IL Ski styre med minst 14 dagers varsel etter:

 

a) Vedtak av årsmøtet i Bjerke IL Ski.

b) Vedtak av styret i Bjerke IL Ski.

c) Vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd.

d) Skriftlig krav fra 1/3 av Bjerke IL Ski stemmeberettigete medlemmer.

 

(2)       Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på Bjerke IL Ski internettside. Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt innkallingen eller være gjort tilgjengelig på Bjerke IL Ski internettside eller annen forsvarlig måte. I sistnevnte tilfeller skal det fremgå av innkallingen at saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen måte, og dokumentene skal være gjort tilgjengelige på innkallingstidspunktet.

 

(3)       Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

 

(4)       Ekstraordinært årsmøte i Bjerke IL Ski skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.

 

(5)       Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

 

 

§ 18     Bjerke IL Ski styre

 

(1)       Bjerke IL Ski ledes og forpliktes av styret, som er Bjerke IL Ski høyeste myndighet mellom årsmøtene.

 

(2)       Styret skal bl.a.:

a)         Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

b)         Påse at Bjerke IL Ski midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at Bjerke IL Ski har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.

c)         Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.

d)         Representere Bjerke IL Ski utad.

e)         Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.  

f)         Oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten.

 

 

(3)       Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer forlanger det.

 

 

§ 19     Grupper og komiteer

 

(1)       Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.

 

(2)       Bjerke IL Ski årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av Bjerke IL Ski organisasjonsplan, jf. § 15 pkt. 9.

 

(3)       Dersom lagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:

a)     Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen.

b)     Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i Bjerke IL Ski. Hovedstyret fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst én ukes frist.

c)     Det årlige møtet skal:

i.       Behandle regnskap.

ii.     Behandle gruppens årsberetning.

iii.   Fastsette budsjett.

iv.   Fastsette eventuell årlig treningsavgift, jf.§ 15 nr. 7.

v.     Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret.

d)     Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.

e)     Grupper kan ikke inngå avtaler eller representere Bjerke IL Ski utad uten hovedstyrets godkjenning, jf. § 18.

 

 

 

V. ØVRIGE BESTEMMELSER

 

§ 20 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker

 

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12.

 

§ 21     Lovendring

 

(1)       Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i Bjerke IL Ski etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

 

(2)       Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av Bjerke IL Ski selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.

 

(3)       I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.

 

(4)       Endringer i §§ 21 og 22 kan ikke vedtas av Bjerke IL Ski selv med mindre endringene følger av NIFs regelverk eller lovnorm.

 

§ 22     Oppløsning. Sammenslutning. Annet opphør

 

(1)       Forslag om oppløsning av Bjerke IL Ski må først behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte tre måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

 

(2)       Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 21.

                                                                                

(3)       Ved oppløsning eller annet opphør av Bjerke IL Ski tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at Bjerke IL Ski skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før Bjerke IL Ski holder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken.

 

 

Levert av IdrettenOnline